Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858
_____________________________________________
(найменування органу, до якого подається заява)
_____________________________________________
(повне та скорочене найменування роботодавця -
_____________________________________________
юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця)
ЗАЯВА
про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
Прошу внести зміни до дозволу № ___________ на застосування праці ______________
________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
________________________________________________________________________________
(громадянство/підданство)
у зв’язку із:
 зміною найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізацією або виділом юридичної особи - роботодавця, зміною імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;
 оформленням нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі в разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;
 зміною найменування посади іноземця або особи без громадянства, переведенням на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.
Адреса електронної пошти _____________________________________________________
Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” _________________________________________
_______________________________________________________________________________
Місцезнаходження роботодавця - юридичної особи/фізичної особи - підприємця ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Контактний телефон __________________________________________________________
Додаток: на ___ арк.

___ ___________ 20___ р.
_______________________________
(підпис керівника юридичної особи ∕
фізичної особи - підприємця) _____________________
(ініціали та прізвище)

МП (за наявності)